Informace pro povinné

Zahájení exekuce

Po zahájení exekuce (nařízení exekuce soudem) je z důvodu evidence nezbytné veškeré úhrady provádět prostřednictvím exekutorského úřadu. Platbu je možné provést na depozitní účet exekutorského úřadu číslo 2108578313/2700 s uvedením variabilního symbolu, který je tvořen číslem exekuce (bez lomítka) – uvedeno v pravém horním rohu listin vydaných exekutorem. Např. číslo exekuce 177 Ex 5382/13 = var. symbol 538213.

Způsob úhrady dluhu

Způsob úhrady dluhu (převod na účet, poštovní poukázka či úhrada v hotovosti) je možné dojednat elektronicky, telefonicky či osobně. Při jakémkoliv kontaktu vždy uvádějte příslušné číslo jednací, vaše jméno, příjmení a adresu pro doručování.

Náklady

Náklady spojené s exekucí hradí zásadně povinný na základě – Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář lze sjednat pouze při současné úhradě první splátky. Výše splátek musí být přiměřená výši dluhu, výdělku dlužníka a povinnosti uhradit závazek v době co nejkratší. Podmínky splátek jsou v elektronické podobě zaznamenány do spisu, písemné vyhotovení se nezpracovává. V případě porušení sjednaných termínů plateb následuje výkon exekuce některým ze zákonných postupů, což navyšuje náklady exekuce.