Informace pro věřitele

Exekuční řízení je upraveno zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Pro zahájení exekučního řízení a jeho další průběh je zapotřebí

Existence pravomocného a vykonatelného exekučního titulu

  • Rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu (rozsudek, usnesení, směnečný platební rozkaz, šekový platební rozkaz, ele. platební rozkaz.)
  • Notářský nebo exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti
  • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • Platební výměr, výkaz nedoplatků, popřípadě státním orgánem schválený smír
  • Rozhodčí nález

Vlastní posouzení vymahatelnosti povinnosti

Vymáhání pohledávky uložené exekučním titulem je ve velkém množství případů značně nelehká a časově náročná činnost. Náklady soudního exekutora, které v souvislosti s jeho činností vznikly, jsou vždy vymáhány na povinném (dlužníkovi) společně s pohledávkou oprávněného. Z toho vyplývá, že soudní exekutor je majetkově zainteresován na úspěšném vymožení pohledávky. V praxi se však vyskytují případy, kdy je v rámci exekučního řízení zjištěno a prokázáno, že povinný je zcela nemajetný, tudíž pohledávka je nevymahatelná. Tím jsou splněny podmínky pro zastavení exekuce (dle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu). V takovém případě je pak nutné zvážit fakt, že pro případ zastavení exekuce z tohoto důvodu hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje soudního exekutora oprávněný (viz § 89 exekučního řádu). Pokud lze alespoň předpokládat, že povinný má nebo v budoucnu bude mít majetek způsobilý k exekučnímu postihu, je vhodné zahájit exekučního řízení bezodkladně.

Podání exekučního návrhu

Exekuční návrh je oprávněn zpracovat a podat oprávněný (věřitel) sám. K tomu lze využít formulář návrhu v sekci Vzor návrhu. Nejste-li si jisti zpracováním návrhu, neváhejte kontaktovat pracovníky úřadu, kteří Vám ochotně poradí. Návrh za Vás rovněž může zpracovat a podat Váš právní zástupce.

Způsob exekuce

Způsob exekuce volí soudní exekutor, tak aby řízení bylo rychlé a efektivní. Exekuce je obvykle vedena několika způsoby současně až do úplného vymožení pohledávky oprávněného a nákladů řízení.